Відповіді ЗНО 2014 з хімії

Відповіді ЗНО 2014 з хіміїОпубліковано офіційні відповіді на тест ЗНО 2014 з хімії у форматі pdf і jpg (фото)

Тестування ЗНО 2014 з хімії абітурієнти склали у понеділок 23 червня. Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії складався із 60 завдань і проходив – 150 хвилинМаксимально за тест ЗНО 2014 з хімії можна було отримати 94 бали.

 Скачати відповіді ЗНО 2014 з хімії

Реклама {module Реклама в статті}
Скачати

ЗНО 2014 Хімія. Завдання та  правильні відповіді  на завдання тесту зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 2014 року.  ЗНО з хімії  було  проведено у понеділок 23 червня 2014 року.

На даній сторінці опубліковано:

 

Щоб завантажити офіційні відповіді ЗНО 2014 з хімії натисніть кнопку “офіційні відповіді”

 

Завдання 1-40 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в Бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А. тому то комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ! 

1. Укажіть хімічне явище.

А винаровуиания води

Б плавлення льоду

В горіння деревини

Г подрібнення крейди

 

2. Скільки електронів в атомі Оксигену?

А 2 ;

Б 6;

В 8;

Г 16.

 

3. У якому рядку найбільше неметалічних елементів?

А Al, Au, As;

Б N, Na, Ni;

В C, Cs, Cr;

Г  S, Se, Sc.

 

4. Укажіть число елементів і число атомів у складі сполуки, формула якої СН3СООН.

А 3 і 7;

Б 3 і 8

В 7 і 7

Г 7 і 9

  

5. У якомупядку наведено формули лише йоиних сполук?

А  MgBF2, KF, H2;

Б ZnCl2, НF, H2О;

В СaI2, NH3, NaBr;

Г Na2S, KCl, CaBr2.

 

6.  Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е. який належить до III періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3.

А 5 ;

Б 7 ;

В 13;

Г 15.

 

 

7. Який тип кристалічних граток у бінарній сполуці хімічних елементів із протонними числами 9 і 19?

А йонні

Б молекулярні

В атомні

Г металічні

 

8. У прилад, що зображений  на рисунку, помістили водний розчин речовини X і  тверду речовину Y. Укажіть формули речовин X і Y.

 Відповідь: А

 

 9. Які речовини реагують між собою у водному розчині?

А NaCl i H2S

Б K2SO4 i Al(NO3)3

В  NaNO3 i K2CO3

Г AgNO3 i KCl

  

10.Необоротна реакція відбувається у водному розчині між

 А калій хлоридом і купрум(II) нітратом.

 Б  натрій сульфатом і калій гідроксидом.

 В  барій хлоридом і сульфатною кислотою.

 Г  натрій нітратом і ферум(ІІІ) хлоридом.

 

11. Скільки електронів беруть участь  у процесі відновлення Сульфуру за схемою SO42 à H2S?

А 2

Б 4

В 6

Г 8

 

 

12. Укажіть правильний запис рівняння реакції між ферум (ІІ) гідроксидом і хлоридною кислотою в повній йонній формі.

Відповідь: Б

 

 

13. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу.

А BaO

Б ZnO

В CuO

Г FeO

 

14. Яку з речовин можна добути взаємодією металу з водою?

А Fe(OH)2

Б Pb(OH)2

В Cu(OH)2

Г Ca(OH)2

 

15. До складу одноосновної кислоти входять

А  катіон Гідрогену та аніон кислотного залишку.

Б аніон Гідрогену та катіон кислотного залишку.

В гідроксильна група та аніон кислотного залишку.

Г карбонільна група та аніон кислотного залишку.

 

16. Укажіть формулу кислої солі.

А (CuOH)2CO3

Б Na2CO3

В NaHCO3

Г (NH4)2CO3

 

17. У якому рядку наведено формули лише тих речовин, які виявляють амфотерні властивості?

А AlCl3, Al2O3, Al(OH)3

Б  Al2O3, Al(OH)3, ZnO

В FeO, FeCl3, Zn(OH)2

Г NaOH, Ba(OH)2, Al(OH)3 

 

18. Яка речовина реагує із залізом з утворенням ферум (ІІ) хлориду?

А Cl2

Б HCl

В NaCl

Г CaCl2

 

19. У якій групі періодичної системи (коротка форма) містяться лише металічні елементи?

А II

Б IV

В V

Г VI

 

20. Під час виконання домашнього лабораторного досліду учневі потрібно було  довести, що складовими порошкоподібного універсального засобу для чищення  є карбонати Кальцію і Магнію. Йому вдалося це зробити за допомогою

А  столового оцту.

Б нашатирного спирту.

В розчину кухонної солі.

Г розчину питної соди.

 

21. Укажіть формулу речовини, із якою реагує алюміній, якщо внаслідок цього утворюється алюміній сульфат.

А S

Б H2SO3

В H2SO4 (розб.)

Г H2S (газ)

 

22. Укажіть продукти термічного розкладання ферум (ІІІ) гідроксиду.

А FeO i H2O

Б Feo i H2O2

В Fe2O3 i H2 

Г Fe2O3 i H2O

 

23. Спільним в електронній будові атомів Хлору та Йоду є

А загальне число електронів на енергетичних рівнях.

Б число енергетичних рівнів, на яких перебувають електрони.

В число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

Г число енергетичних підрівнів, на яких перебувають електрони.

 

24. Укажіть формулу речовини X у схемі хімічної реакції

A Н24 (конц.)

Б Н2SО4 (розб.)

В Н2S

Г Н23 

 

25. Із якою речовиною реагує амоніак?

А Н2

Б Н24

В Nа24

Г NаОН

 

26. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон (IV) оксид?

А Са(NO3)2 і Nа2СO3

Б Са(НСO3)2 і Са(ОН)2

В СаСО3 і HNО3

Г СаSО4 і Nа2СO3

 

27. Укажіть назву речовини, яка належить до гомологічного ряду вуглеводнів із загальною формулою СnН2n-2.

А пропан

Б пропен

В пропін

Г циклопропан

 

28. Укажіть за номенклатурою IUPAC назву речовини, структурна формула якої

А 3,4,6 -триметилоктан

Б 3,5,6-триметилоктан

В 2,5-діетил-3-метилгексан

Г 2,5-діетил-4-метилгексан

 

29. Укажіть формулу гомолога метану.

А С3H8

Б C2H4

В C4H6

Г C6H6

 

30. Укажіть число структурних ізомерів, що відповідає формулі С4Н8.

А 6

Б 5

В 4

Г 3

 

31. Укажіть формулу речовини X у схемі перетворень CH4 →X →C6H6  

А СН3ОН

Б С2Н4

В СН3С1

Г С2Н2

 

32. Укажіть співвідношення між кількостями речовин бензену й водню в рівнянні хімічної реакції, продуктом якої є циклогексан.

А 3 : 1

Б 1 : 3

В 1 : 2

Г 1 : 1

 

33. Укажіть продукт перегонки нафти.

А етилетаноат

Б етаналь

В поліетилен

Г газойль

 

34. Фенол реагує з

А натрій гідроксидом.

Б калій гідрогенкарбонатом.

В калій сульфатом

Г гідроген хлоридом.

 

35. Укажіть формулу речовини X у схемі хімічної реакції 

 

А СН3ОСН3

Б СН3ОН

В НСНО

Г СН3СНО

 

36. Моносахаридами є

А крохмаль і глюкоза.

Б фруктоза і сахароза.

В фруктоза і глюкоза.

Г сахароза і целюлоза.

 

37. Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.
І. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідролізу.
ІІ. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідрування.

А правильне лише І

Б правильне лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

 

38. Які твердження характеризують аміноетанову кислоту?

1 використовують для добування капрону
2 можна одержати гідролізом білка
3 містить лише одну функціональну групу
4 є амфотерною сполукою

Варіанти відповіді:

А 1,4

Б 2,4

В 1, 3

Г 2, 3

 

39. Під час лабораторного досліду учениця поклала зразок поліетилену на керамічну підставку й обережно нагріла. Коли полімер розм’якшився, вона за допомогою скляної палички змінила форму зразка. Охолоджений зразок знову нагріла і знову змінила його форму. Це свідчить про те, що досліджуваний полімер є

А термопластичним.

Б термореактивним.

В еластичним.

Г міцним.

 

40. Укажіть речовину X у схемі хімічної реакції

 

А етанол

Б метаналь

В етан

Г метан

 

У завданнях 41–46 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений БУКВОЮ.

41. Установіть відповідність між схемою та типом хімічної реакції.

Схема хімічної реакції
Тип хімічної реакції

А обміну
Б заміщення
В полімеризації
Г розкладу
Д сполучення

Відповідь: 1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-А

 

42. Установіть відповідність між схемою та типом хімічної реакції.

Схема хімічної реакції

1
2
3
4

Тип хімічної реакції

А гідратації
Б полімеризації
В поліконденсації
Г естерифікації
Д гідрування

Відповідь: 1-А ; 2-Б ; 3-Г ; 4-В .

 

43. Установіть відповідність між тривіальною назвою та формулою речовини.

Тривіальна назва

1 негашене вапно
2 кальцинована сода
3 гіпс
4 алебастр

Формула речовини

А 
Б 
В 
Г 
Д 

Відповідь: 1-Д ; 2-Г ; 3-В ; 4-А .

 

44. Установіть відповідність між формулою та природою речовини.

Формула речовини

1 Са(ОН)2
2 СаО
3 Н2SO3
4 Мg3(РO4)2

Природа речовини

А кислотний оксид
Б кислота
В основний оксид
Г основа
Д сіль

Відповідь: 1-Г ; 2-В ; 3-Б ; 4-Д .

 

45. Установіть відповідність між формулою та природою речовини.

Формула речовини

1 CH3OH
2 HCHO
3 C2H2
4 C6H5NH2

Природа речовини

А альдегід
Б спирт
В амінокислота
Г алкін
Д амін

Відповідь: 1-Б ; 2-А ; 3-Г ; 4-Д.

 

46. Установіть відповідність між назвою речовини та одним зі способів її добування.

Назва речовини

1 глюкоза
2 етаналь
3 анілін
4 фенол

Спосіб добування

А гідроліз хлоробензену
Б гідратація ацетилену
В термічне розкладання метану
Г гідроліз крохмалю
Д відновлення нітробензену

Відповідь: 1-Г ; 2-Б ; 3-Д ; 4-А .

 

У завданнях 47 48 розташуйте факти (явища, процеси тощо) у правильній послідовності.

47. Установіть послідовність використання речовин під час добування метанової кислоти

А метаналь
Б метан
В хлорометан
Г метанол

Відповідь: Б метан; В хлорометан; Г метанол; А метаналь

 

48. Установіть послідовність використання процесів і речовин під час здійснення ланцюжка перетворень

А нагрівання

Б кисень і вода

В бромідна кислота

Г натрій гідроксид

Відповідь: В бромідна кислота; Г натрій гідроксид; Б кисень і вода; А нагрівання

 

Розв’яжіть завдання 49–60. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку

49. Масова частка води в кристалогідраті натрій сульфіту становить 50 % . Укажіть число молекул води у формулі цього кристалогідрату.

Відповідь: 7

50. Обчисліть об’єм (л) водню масою 5 г (н. у.).

Відповідь: 56

51. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини, формула якої СН3NНС2Н5.

Відповідь: 59

52. Обчисліть відносну молекулярну масу газу, відносна густина якого за киснем

Відповідь: 64

 

53. На суміш масою 10 г, що складається із заліза та міді, подіяли надлишком розбавленої сульфатної кислоти, унаслідок чого виділився газ об’ємом 2,8 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) заліза в суміші.

Відповідь: 70%

 

54. Обчисліть масу (г) кухонної солі, яку потрібно взяти для приготування фізіологічного розчину масою 9 кг із масовою часткою солі 0,9 % . 

Відповідь: 81

 

55. Скільки різновидів молекул води може утворитися з нукліда Оксигену16О та  ізотопів Гідрогену 1Н, 2Н і 3Н?

Відповідь: 6

 

56. Обчисліть масу (г) Фосфору у фосфор (V) оксиді кількістю речовини 0,5 моль.

Відповідь: 31

 

57. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції 

KMnO4+HCl KCl+MnCl2+Cl2+H2O

на хімічне рівняння та вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

Відповідь: 2

 

58. Виведіть молекулярну формулу органічної речовини, що складається з Карбону, Гідрогену та Оксигену. Масова частка Карбону в ній становить 72 %, Гідрогену – 12%. Відносна густина пари цієї речонини за воднем дорівнює 50. У відповідь запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі

Відповідь: 19

 

59. Для проведення реакції взято метал масою 9,2 г і воду в надлишку. Унаслідок реакції виділився водень кількістю речовини 0,2 моль і утворився гідроксид одновалентного металічного елемента. Визначте молярну масу (г/моль) металу.

Відповідь: 23

60. Обчисліть масу (г) продукту реакції, для проведення якої взято водень масою 4 г і бром масою 160 г, якщо відносний вихід продукту реакції становить 50 % .

Відповідь: 81

 

Шановні учасники ЗНО 2014 з хімії. На даній сторінці  розміщено офіційні відповіді ЗНО 2014 з хімії. 

Наступним відбудеться тестування ЗНО 2014 з біології

 

Слідкуйте за новинами ЗНО 2014 у групі https://vk.com/zno_dpa_2014

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Коментарі із Facebook

Be the first to comment

Leave a Reply