Відповіді ЗНО 2014 з історії України

Відповіді ЗНО 2014 з історії УкраїниОпубліковано офіційні відповіді на тести ЗНО 2014 з історії України.

Тестування з історії України абітурієнти склали у п’ятницю, 20 червня. У 2014 році, учасникам ЗНО було запропоновано 56 завдання, які потрібно було виконати протягом 135 хвилин

 Скачати відповіді ЗНО 2014 з історії України

Реклама  {module Реклама в статті}
Скачати

ЗНО 2014 Історія України. Завдання та  правильні відповіді  На завдання тесту зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2014 року.  ЗНО з історії України  було проведено 20 червня 2014 року.

На даній сторінці опубліковано:

 

Щоб завантажити офіційні відповіді ЗНО 2014 з історії України натисніть кнопку “офіційні відповіді”

 

Завдання 1-42 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберітьправильний на вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства, називається

А археологію

Б історіографія

В топоніміка

Г геральдика

2. Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам’ятки?

 

А “Дивосвіт Трипілля”

Б “Язичництво давніх слов’ян”

В “Скіфо-сарматська доба”

Г “Ювелірні шедеври Київскьої Русі”

 

3. Київ був центром східнослов’янського племінного союзу (об’єднання)

А дулібів

Б сіверян

В древлян

Г полян

4.  До якого великого князя київського звертався візантійський імператор Іоанн Цимісхій із таким посланням:

“Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого …, який, порушивши клятвений договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблях, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди. Не згадую я вже про його подальну жалюгідну долю …”?

А Олега

Б Святослава

В Володимира Великого

Г Ярослва Мудрого

5. Зображіні на фото шедеври давньоруського зодчества є пам’ятниками архітектури

А Чернігова

Б Переяслава

В Києва.

Г Галича

6. В уривку давньоруського літопису: “Посланці прийшли до Давида і сказали йому: “Це … мовлять брати: “Ми не дамо тобі стола володимирського, бо ти кинув ножа в нас, а сього не було в Руській землі”… ” ідеться про

А розподіл полюддя

Б наділення помістями бояр

В надання містам магдебургського прва

боротьбу князів за уділи

 

7. Об’єднання князем Романов Мстиславиче Галицього та Волинського князівств відбулося в

А 1187р.

Б 1199р.

В 1223р.

Г 1240р.

 

8. Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів із

А хозарами.

Б монголами.

В печенігами.

Г половцями 

 

9. Укажіть мету братського руху на українських землях у XVI ст.

А визнання становив привілеїв українського козацтва.

Б укладення унії між католицьогою і православною церквами.

В ліквідація кріпосної залежності українського селянства.

Г захист і підтримка правоставної церкви.

 

10. Якому історичному діячеві історик О. Субтельний дав таку оцінку:

“… Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він об’єднав  віійськову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурною верхівкою України … “?

А П. Могилі

Б Д. Вишневицькому

В В.-К. Острозькому

Г П. Конашевичу-Сагайдачному

 

11. 1632 р. – це рік створення

А Львівського університету.

Б Києво-Могилянського колегіуму.

В Луцької братської школи.

Г Острозької академії.

 

12. Під час якої битви Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. – відбулися події, описані в уривку з історичного джерела:

“І ось зібрав Богун совї полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади … На раді полковники вирішили навести через річку Плешиву міст, переправити ним на той бік  побільше війська, відігнати Лянцкоронського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги …”?

А Жовтоводської.

Б Корсунської

В Берестецьої

Г Зборівської

 

13. Укажіть особливість становища Запорозької Січі в роки Руїни (60-70-ті рр. XVII ст.).

А становила окрему адміністративну одиницю Слобідської України.

Б виступала самостійною військово-політичною силою

В перебувала під протекторатом турецього султана

Г входила до складу Правобережної Гетьманщини

 

14. Укажіть портрет гетьмана Данила Апостола.

 Відповіьдь: Г

 15. “Літопис Самовидця” Романа Ракушки-Романовського, “Літопис” Григорія Грабянки, “Літопис” Самійла Величка – це

А впорядкування житій святих козацької доби.

Б твори про козацьку добу в українській історії

В публіцистичні твори на захист православ’я

Г церковны морально-повчальні твори.

 

16. На картосхемі суцільною жирною лінією позначено кордон Речі Посполитої.

 Штрихуванням на картосхемі позначено територію,

А передану Річчю Посполитою Османській імперії за умовами Бучацього договору (1672р.)

Б уключену до складу Речі Посполитої за умовами “Вічного миру” (1682р.).

В приєднану до володінь Астрійської монархії Габсбургів за результатами першого поділу Речі Посполитої (1772р.).

Г уключену до складу Російської імперії за результатами третього поділу Речі Посполитої (1795р.).

 

17. «Руська правда» П. Пестеля, Конституція М. Муравйова – це програмні документи

А народовців.

Б декабристів.

В громадівців.

Г кирило-мефодіївців.

 

18. Коли відбулося постання, яке дало привід царській владі розпочати масову русифікацію Правобережної України?

А  1830 – 1831 рр.

Б 1833 – 1837 рр.

В 1846 – 1847 рр.

Г 1853 – 1856 рр.

 

19. Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?

А І. Репін

Б С. Васильківський

В В. Тропінін

Г М. Пимоненко

 

 

 

20. Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є

А створення «Руської трійці», видання альманаху «Русалка Дністровая»

Б заснування Руського інститут при Львівському університеті та товариства «Просвіта»

В проведення Слов’янського з’їзку в Празі, організація Наукового товариства ім. Т. Шевчена.

Г видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові.

 

21. Що гальмувало в Наддніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861р.?

А виплата селянами викупних платежів

Б переселення іноземних колоністів

В створення військових поселень

Г виокремлення селянських наділів з общини

 

22. Програмові положення якої організації наведено в уривку з документа:

«.. Ми, свідомі Українці, назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми оддаємо всі наші сили на творення української культури, на соціально-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо агітувати за наші думки … кожен повенен протягом року вивчити українській грамоті не менше двох членів для нашої організації …»?

А Кирило-Мефодіївського братства

Б Братства тарасівців

В Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Г Старої Київської громади

 

23. Що прискорило процес руйнування традиційних галузей господарства західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?

А масова трудова еміграція селянства

Б націоналізація промислових підприємств

В будівництво мережі залізниць

Г малоземелля українських селян

 

24. Яке щоденне періодичне видання було започатковано Є. Чикаленком у роки революції 1905 – 1907 рр.?

А «Зоря Галицька»

Б «Громада»

В «Основа»

Г «Рада»

 

25. Які українські землі під час Першої світової війни було окуповано російськими військами в 1941р.?

А Холмщину, Західну Волинь

Б Східну Галичину, Північну Буковину

В Західне Поділля, Східну Волинь

Г Закарпаття, Марморощину

 

26. Який документ В. Винниченко назвав « … не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук українства всі його  революційні здобутки …»?

А резолюцію Харківського з’їзду рад «Про організацію влади на Україні»

Б постанову З’їзду народів Росії «Про федеративний устрій Російської держави»

В «Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні»

Г «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»

 

27. Про яке державне утворення йдеться в уривку  з історичного джерела:

«Характер державної системи … складно визначити …, найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії … її характер визначався … української історичною традицією …»?

А Українську Народну Республіку доби Директорії

Б Українську Народну Республіку доби Центральної Ради

В Західноукраїнську Народну Республіку

Г Українську Державу гетьмана П. Скоропадського

 

28. Другий «Зимовий похід» військ Армії УНР здійснено з метою

А допомогти Українській Галицькій армії в боротьбі з польською агресією.

Б підтримка дій Революційно-повстанської армії Н. Махна.

В підняти народне збройне повстання проти більшовицької влади.

Г дезорганізувати тил білогвардійських військ генерала П. Врангеля.

 

29. Що зумовило появу зображеного плаката?

 

Напис на плакаті: «Дар американського народу», «АРА», «Герберт Гувер».

А поширення голоду

Б запровадження непу

В початок боротьби з неписьменністю

Г упровадження політики «коренізації»

 

30.У якому уривку з історичного джерела відображено одну з причин упровад­ження в Україні на початку 1920-х рр. політики «коренізації»?

А) «Наше завдання: добити контрреволюційні елементи, викрити націоналістичні ухили, розгорнути роботу з виховання партійних мас, а також широких мас у дусі пролетарського інтернаціоналізму…»

Б «Від російської літератури нам треба тікати якомога швидше, тому що вона тяжить над нами в віках… Вигодовувати на ній наше молоде мисте­цтво – це значить затримати його розвиток…»

В «Замість того, щоб… розвивати зв’язок з культурою братнього російського на­роду …частина інтелігенції скочується на позиції занепадницької буржуазної культури. Ці митці відриваються від народу, захоплюючись техніцизмом…»

Г «Зростання української культури та української інтелігенції йде швидка ми темпами і якщо ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти мимо нас. …віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі…»

 

31. Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до

А ліквідації «куркулів» і «підкуркульників», виселення решти селян до Сибіру.

Б конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів.

В надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників.

Г вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови.

 

32. Що стало наслідком розгортання в СРСР стахановського руху?

А уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

Б заборона робітникам самовільно залишати підприємства

В підвищення норм виробітку продукції

Г запровадження семиденного робочого тижня

 

33. Для якого року були характерними події, описані в уривку з історичного джерела: «У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищено приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: “Хай живе Пілсудський

А 1918 р.

Б 1923 р.

В 1930 р.

Г 1939 р.

 

 

34. Національно-визвольна боротьба українського народу проти окупантів у роки Другої світової війни відбувалася у формі  

А підпільної та партизанської боротьби проти загарбників.

Б участі регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції.

В загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання.

Г страйків робітників і масових акцій громадської непокори.

 

 

35. Укажіть результат наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.

А визволення Одеси, створення сприятливих умов для звільнення Південної -України та Кримського півострова

Б звільнення Лівобережної України та Донбасу, початок визволення Правобережної України

В завершення визволення від нацистської окупації всієї території України в її довоєнних кордонах

Г звільнення Правобережної України та Молдавії, перенесення бойових дій на територію Румунії

 

36.  У якому році відбулася подія, відображена в уривку з історичного джерела:

«У теперішній ситуації, коли завдяки героїчним подвигам і славній перемозі Радянського Союзу всі українські землі з’єдналися разом… собор постановляє скасувати постанови Берестейського Собору 1596    р., ліквідувати унію… і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви…»?

А 1939 р.

Б 1944 р.

В 1946 р.

Г 1949 р.

 

37. Створення раднаргоспів у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. призвело до

А послаблення союзної номенклатури та посилення ролі місцевих керівників.

Б встановлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

В переходу підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Г відновлення товарно-грошових відносин і централізованого планування.

 

38. Про кого з громадських діячів ідеться в спогадах сучасника:

«…за своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв’язня…»?

А П. Загребельного

Б В. Стуса

В В. Чорновола

Г С. Параджанова

 

39. На якій проблемі радянської дійсності 1970-1980-х рр. фокусує увагу зображена карикатура?

 

Напис на карикатурі:

«- Молоді люди! Походили б для тренування з моєю заявою …

–      Що ти, бабцю! Ми більше п’ятидесяти кілометрів не ходимо!»

 

А бюрократизмі державного управлінського апарату

Б непопулярності легкоатлетичного спорту

В погіршенні стану здоров’я молодого покоління

Г соціальній незахищеності людей похилого віку

 

 

40. У який період розгорнувся процес, відображений в уривку з документа:

«…Рада Міністрів УРСР зобов’язала виконкоми місцевих Рад народних депутатів Кримської області вжити додаткових заходів для своєчасного надання в установленому порядку кримським татарам., які повертаються,

мельних ділянок для будівництва житлових будинків…»!

 

А «відбудови »

Б «відлиги»

В «застою»

Г «перебудови»

 

41. На діаграмі відображено результати другого туру президентських виборів в Україні

А 1991р.

Б 1994 р.

В 1999 р.

Г 2004 р.

 

 

 

42. Що є свідченням співпраці незалежної України з Організацією Північно­атлантичного Договору (НАТО)?

А відмова від загальної військової повинності для комплектування армії

Б розміщення на території України військових баз блоку

В  проголошення без’ядерного статусу держави

Г приєднання до Програми “Партнерство заради миру”

 

43. Установіть відповідність між періодом стародавньої історії України та змінами, що відбулися в цей період у житті суспільства.

1. мезоліт

А винайдення водного транспорту (плота, човна), приручення перших тварин

2. палеоліт

Б перехід до осілого способу життя, приручення більшості свійських тварин

3. бронзовий вік

В використання перших знарядь праці, зародження мистецтва та релігійних уявлень

4. неоліт

Г витіснення каменю штучним матеріалом у виробництві знарядь праці, приручення коня

 

Д використання плуга для обробки землі, панування кочівників у степовій частині України

 

 Відповідь: 1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

 

44. Установіть відповідність між назвою документа та роком його укладення.

1 Куруківська угода

А 1621р.

2 Зборівський договір

Б 1625 р

3 Гадяцькі пункти

В 1649 р.

4 Білоцерківський договір

Г 1651 р.

 

Д 1658 р.

 Відповідь: 1-Б; 2-В; 3-Д; 4-Г.

 

 45. Установіть відповідність між прізвищем діяча та його характеристикою.

мезоліт палеоліт бронзовий вік неоліт

1 І. Могильницький

А натхненник та ідейний лідер «Руськоїтрійці»

2 М. Шашкевич

Б один із засновників першої української політичної партії

3 М. Грушевський

В організатор освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

4 І. Франко

Г автор фундаментальної праці з історії України

 

Д засновник кооперативного руху в Галичині

Відповідь: 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б 

 

 

46. Установіть відповідність між назвою інституції та прийнятим нею рішенням.

1 Трудовий конгрес України

А проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

2 Всеукраїнський хліборобський конгрес

Б запровадження продовольчої диктатури (продрозкладки)

3 III Всеукраїнський з’їзд рад

В передача всієї повноти влади Директорії УНР

 

4 Українська Національна Рада

Г прийняття першої конституції УСРР

 

Д обрання П. Скоропадського гетьманом України

 Відповідь: 1-В; 2-Д; 3-Г; 4-А

  

47. Установіть відповідність між явищем періоду радянської модернізації та його наслідком.

1 культурна революція

А ліквідація індивідуального селянського господарства

2 індустріалізація

Б перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

3 колективізація

В нав’язування суспільству комуністичної ідеології

4 масові репресії

Г ліквідація багатопартійності

 

Д насадження в суспільстві атмосфери страху

 Відповідь: 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Д.

 

48. Установіть відповідність між прізвищем діяча та висловлюванням, що йому належить.

1       Б. Патон

А «Потрібно примусити себе працювати: фізично і розумово, важко і багато. Для цього необхідні мотиви, надзавдання! Для мене таким «надзавданнямбули спочатку хірургія, а згодом – наука і написання книг…»

2 М. Амосов

Б «За фахом я математик, і мій науковий потяг до питань

теоретичної фізики пояснюється тим, що в цій галузі багато захоплюючих проблем, успішне розв’язання яких залежить від розробки математичних методів… »

 

3 В. Глушков

В «…Тільки розробка нової архітектури обчислювальних сис­

тем дозволить вирішити проблему створення суперЕОМ. продуктивність яких збільшується необмежено при наро­щуванні апаратних засобів…»

 

4 О. Антонов

Г      «Найцікавіша частина нашої роботи – це краса в техніці…

Конструктор часто може йти від краси до техніки, від рішень естетичних до рішень технічних. Ми добре знаємо, що красивий літак літає добре, а негарний – погано, або й взагалі не літатиме…»

 

 

Д      «Вже 10 років пройшло, як ми розробили нову технологію

високочастотного електрозварювання живих тканин. Ми маємо відповідні свідоцтва, міжнародні сертифікати. які дозволяють проводити такі хірургічні операи.:: безпосеред­ньо на людині…»

 

 

 Відпоідь: 1-Д; 2-А; 3-В; 4-Г.

 

У завданнях 49—52 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

 

49. Установіть послідовність створення давньоруських літературних пам’яток.

А  «Ізборник Святослава»      

Б      «Слово о полку Ігоревім»       

В      «Остромирове Євангеліє»

Г      «Повість минулих літ» (перша редакція ченця Нестора)

Відповідь:  В «Остромирове Євангеліє» ; А  «Ізборник Святослава» ; Г      «Повість минулих літ» (перша редакція ченця Нестора);  Б      «Слово о полку Ігоревім»  

 

50. Установіть послідовність виникнення (заснування) козацьких Січей.

А Задунайська       

Б Хортицька

В Нова (Підпільненська)       

Г Чортомлицька

Відповідь:  Б Хортицька; Г Чортомлицька; В Нова (Підпільненська) ; А Задунайська

 

51. Установіть послідовність подій 1917-1918 рр., описаних у спогадах В. Винниченка.

 

А «Селянство відповіло повстанням і терором проти поміщиків.., що вибира ли Гетьмана. Піднімались цілі села, викопували принесені з фронтів рушни ці й виступали проти урядових сотень.., палили дворища гетьманців…»

Б «Більшовики, що були на з’їзді… переїхали до Харкова, улаштували там свій з’їзд і на ньому вибрали Український Радянський Уряд.., оголосивши себе єди­ним робітничо-селянським Правительством на всю Україну…»

В «А наступними днями, як виплив з Універсалу, як логічне переведення його в життя було засновано Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, інститут, який мав реалізувати виставлені в Універсалі тези…»

Г «Українська Центральна Рада із задоволенням взяла до відома заяву вищої команди в справі формування першого українського полку, як визнання укра їнізації армії.., підтримує… виокремлення українців в окремі відділи…»

Відповідь:  Г; В; Б; А.

 

52. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів.

 

Відповідь: В; А; Г; Б.

 

Завдання 53—56 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

 

53. Що в історії Київської Русі пов’язано з діяльністю князя Володимира Мономаха?

1. запровадження перших писаних законів

ініціювання нової системи престолонаслідування

3 хрещення Русі

скликання князівських з’їздів (снемів)

5. розбудова Києва будівництво “міста Володимира”

6 здійснення походу на Константинополь

7 об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози

Відповідь: 2 ініціювання нової системи престолонаслідування; 4 скликання князівських з’їздів (снемів); 7 об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози

 

54. Укажіть характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV-ХV ст.

1. збереження судочинства на основі норм «Руської правди»

2 поступова ліквідація удільного устрою земель

3 формування нової суспільної верстки – реєстрового козацтва

4 укладання уній з Польським князівством

5 збереження язичництва як державної релігії
укладення уній з Польським королівством

6 запровадження кріпацтва

7 надання литовській і польській мовам статусу офіційних

Відповіді: 1. збереження судочинства на основі норм «Руської правди»; 2 поступова ліквідація удільного устрою земель; 4 укладання уній з Польським князівством.

 

55. Проаналізуйте зображену картосхему.

 Картосхема дає змогу

1 вказати райони антигетьманського повстанського руху влітку 1918 р.

2 визначити кордони Української Держави гетьмана П. Скоропадського.

3 вказати напрямки загального наступу німецько-австро-угорських військ у лютому-квітні 1918 р.

окреслити район формування українських радянських повстанських дивізій.

5 вказати межі територій регіональних радянських республік, утворених більшовиками в січні-березні 1918 р.

6 визначити один із підсумків переговорів українсько-німецької та радянської делегацій у травні 1918 р.

7 охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій Української Народної Республіки.

Відповіді: 2 визначити кордони Української Держави гетьмана П. Скоропадського; 4 окреслити район формування українських радянських повстанських дивізій; 6 визначити один із підсумків переговорів українсько-німецької та радянської делегацій у травні 1918 р.

 

56. Укажіть факти біографії видатного політика, зображеного на фото.

 

1 обіймав посаду голови Народного Руху України

один із засновників Української Гельсінської спілки

3 автор книги «Україно наша Радянська»

4 заснував «самвидавський* часопис «Український вісник» 

5 позбавлений радянського громадянства та був висланий за кордон

обраний Президентом України в 1991 р.

брав участь у роботі Української робітничо-селянської спілки

Відповіді: 1 обіймав посаду голови Народного Руху України; 2 один із засновників Української Гельсінської спілки; 4 заснував «самвидавський* часопис «Український вісник» 

 

Наступне тестування ЗНО 2014 відбудеться у понеділок, 23 червня з хімії 

Слідкуйте за новинами ЗНО 2014 у групі https://vk.com/zno_dpa_2014

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Коментарі із Facebook

Коментарі

Залишіть коментар