Характеристика тесту з української мови і літератури. ЗНО 2014

 Скачати

Реклама  {module Реклама в статті}
Скачати

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1689 від 03.12.2013 р., додаток 1).

Загальна кількість завдань тесту – 61.
На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Тест з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-23, 29-36,37-56). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
 2. Завдання на встановлення відповідності (№24-28, 57-60). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
 3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№61). Завдання цієї форми передбачає створення учасником тестування власного аргументативного висловлення на дискусійну тему (бланк відповідей Б).

Схеми оцінювання завдань тесту з української мови і літератури:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

  1. Теза: 0, 1 або 2 тестових бали.
  2. Аргументи: 0, 1 або 2 тестових бали.
  3а. 
  Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 тестових бали.
  3б. 
  Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 тестових бали.
  4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 тестових бали.
  5. 
  Висновок: 0, 1 або 2 тестових бали.
  6а. 
  Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.
  бб. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури, – 107.

Пропонуємо переглянути “Таблиця переведення балів ЗНО 2014 з української мови і літератури”

Матеріала взято із http://www.lvtest.org.ua

Готуємось до ЗНО 2014: Українська мова. Правила вживання тире

Правила вживання тире. ЗНО 20141. Між підметом і присудком, коли останній виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку, а дієслова-зв’язки немає. При цьому присудок буває як непоширеним, так і поширеним:

Бук — дерево.
Три та сім — десять.
Київ — столиця України.
Мистецтво — найкращий педагог (Гончар).
І один у полі — воїн (Дольд-Михайлик). 

» Читати далі

Критерії оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови

 

Скачати у форматі pdf

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ
(ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ) З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як показано в таблиці 1.
Таблиця 1
Критерій Змістовий вияв критерію Бали
1.
Теза
Учасник вправно формулює тезу 2
Учасник не формулює тези вправно 1
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі 0
2.
Аргументи
Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи 2
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.
Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези
1
Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними 0
3а.
Приклад із літератури чи
інших видів мистецтва
Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з
художньої літератури чи інших видів мистецтва 2
Немає мотивації наведення прикладу.
Приклад не конкретизований через художній образ.
У прикладі є фактичні помилки
1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним 0
3б.
Приклад, що є
історичним фактом або
випадком із життя
Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного
життя, або з власного життя 2
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки 1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним 0
4.
Логічність, послідовність
Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і
несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)
2
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки 1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає 0
5.
Висновок
Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і
прикладів
2
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами 1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не
пов’язаний з аргументами та прикладами 0
2
Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (та ), як показано в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2
Критерій Кількість помилок Бали
6а.
Орфографія та
пунктуація
0–1 4
2–6 3
7–11 2
12–16 1
17 і більше 0
Таблиця 3
Критерій Кількість помилок Бали
6б.
Лексика, граматика та
стилістика
0–1 4
2–4 3
5–7 2
8–10 1
11 і більше 0
Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих
зараховують такі помилки:
 у написанні великої літери в складних власних назвах;
 у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
 у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
 у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.
Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну
стилістичну помилку.

Програма ЗНО 2014. Українська мова і література

 

Скачати програму ЗНО 2014. Українська мова та література (pdf) 

Додаток № 1
до наказу Міністерства світи і
науки України
від 03.12.2013 р.№ 1689
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА програма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі – програма ЗНО) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5-9 класів та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.).
Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення».

1 2 3 4